Tallene ingen snakker om ... uke 28

Det er nå 198 mistenkte dødsfall etter vaksinering. 11 av disse var under 60 år.

(Forrige ukes tall har jeg nå satt i parentes.) Legemiddelverket har mottatt 21 724 ( 20 730) meldinger om mistenkte bivirkninger.

 • Av disse er 13 107 (12 552) meldinger behandlet.

 • 1 983 (1 866) er klassifisert som alvorlige.

 • 11 124 (10 686) er klassifisert som lite alvorlige.

Dødsfall i uke 28 1 dødsfall ble rapportert inn etter å ha blitt vaksinert med Moderna. En døde av korona. (Det oppgis ikke om denne personen var vaksinert.)

Måtte bare ta med et blide som viser håp og glede. Oppsummering fra Legemiddelverket:

 • "For hele pandemien er gjennomsnittsalderen på de døde er 80 år, medianalderen er 83 år og 431 (54 %) er menn.

 • Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe.

 • Det er registrert totalt to dødsfall i aldersgruppen 0–19 år."

 • "I aldersgruppen 65 år og eldre er andelen vaksinert med minst én dose av koronavaksine 96-97 % blant norskfødte."

 • "Totaldødeligheten i Europa er nå på normalt nivå, etter en periode med overdødelighet.."'

Økning i antall alvorlige bivirkninger: Totalt Nye i uke 28 Pfizer 1 116 90 Moderna 200 17 AstraZenica 477 10 9 Janssen 0 0 Økning i antall lite alvorlige bivirkninger: Totalt Nye i uke 28 Pfizer 3 461 181 Moderna 635 44 AstraZenica 6 818 87 Janssen 0 0 Totalt antall meldinger fordelt på kjønn: Legg merke til den store forskjellen mellom menn og kvinner. Kvinner: 10 771 (10 323) Menn: 2 325 (2 218) Ukjent kjønn: 11 Alvorlige meldinger totalt: Kvinner: 1 334 (1 265) Menn: 647 (599) Ukjent kjønn: 2 I alderen 0-39 år er totalt 5 815 bivirkningsmeldinger; av disse 460 alvorlige. Det som er rart er at dess høyere alder - dess færre meldte bivirkninger. Alder 80-89 er det totalt 473 meldinger, 206 alvorlige, Alder 90 + er det totalt 234 meldinger, 111 alvorlige. Er det fordi disse enten ikke meldes inn, forveksles med plager "skrøpelige" får, eller fordi det er i denne gruppen de fleste dør av vaksinen. Eller en kombinasjon? Hvordan telles bivirkningene? Alle meldingene om bivirkninger blir behandlet før de registreres i rapportene. Det kan kanskje forklare at det er 0 bivirkninger etter Janssen-vaksinen. Det betyr at flere bivirkninger er rapportert inn, enn dem som står i rapportene. "Legemiddelverket har mottatt 14 meldinger (uke 26) om mistenkte bivirkninger etter vaksinering med COVID19 Vaccine Janssen. Hendelsene er klassifisert som lite alvorlige. Meldingene er ikke ferdig saksbehandlet og er derfor ikke inkludert i tallene i denne ukens rapport." Sykehusinnleggelser etter vaksinering: 50 % av dem med alvorlige bivirkninger legges inn på sykehus. I uke 28 var det meldt inn 117 (104) alvorlige bivirkninger. Det gir et gjennomsnitt pr. dag på 8.3 (7,42) mennesker som legges inn på på sykehus etter vaksine-skader, totalt 58 (52)innleggelser. Regner vi hele perioden nærmer vi oss 1000 sykehusinnleggelser etter vaksine-skader. (Gitt at det er halvparten fra starten av vaksineringen). Tallet er langt høyere enn innlagte koronapasienter som var 18 (16) nye innleggelser i uke 28. Tilbakeblikk. Fra 2. mars 2020–3. januar 2021 ble det lagt inn 2 693 (uvaksinerte) pasienter med korona. Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister. Det var 4 670 innlagte koronapasienter fra mars 2020 tom uke 28, 2021. Av disse er ca. 1 977 koronapasienter (vaksinerte og uvaksinerte) innlagt etter nyttår 2021. Jeg har ikke tall for hvor mange av dem som er vaksinert men de teller med her. Minner igjen om at vi nærmer oss 1000 innlagte etter vaksinering. Personer under 60 år _ meldte dødsfall etter vaksinering. Sitat fra Bivirkningsrapporten: "Vi har mottatt 11 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos personer under 60 år. Fire av disse gjelder dødsfall som følge av den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) etter vaksinering med Vaxzevria. For de resterende dødsfallene er årsakssammenhengen med vaksinering usikker." Fullvaksinerte, smitte og dødsfall med korona: Korona-dødsfall blant fullvaksinerte: 19 totalt. Det er ikke oppgitt om den ene som døde av korona uke 28 var vaksinert. I tidligere rapporter kunne man finne totalt antall døde blant vaksinerte og sammenligne med antall koronadødsfall for å finne ut hvor mange av de døde som var vaksinert, men denne opplysningen er ikke med i ukerapporten for uke 28. Det opplyses heller ikke hvor mange av de vaksinerte som er blitt lagt inn på sykehus etter smitte. Dette kan skyldes sommerferien?

 • Påvist infeksjon etter første dose totalt 3 817.

 • Påvist infeksjon etter andre dose totalt 723 .

 • De siste to ukene (uke 27 og 28) har 121 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte.

Dødsfall etter korona tilbake i tid. Stemmer dette, ser det ikke lovende ut. I uke 21 ble det for første gang rapportert inn koronadødsfall blant fullvaksinerte. Det ble da rapportert 14 dødsfall, men jeg har ikke funnet ut når de døde, da rapporten ikke sier noe om det. NB: I uke 21 var det kun to korona-dødsfall, men i ukene 17 - 21 døde 26 personer av korona (uvaksinerte og vaksinerte). Og mitt store spørsmål er da; i hvilke uker døde de 14 fullvaksinerte? Ser vi på tallene fra uke 22-27 ble det registrert totalt 10 nye koronadødsfall blant uvaksinerte og vaksinerte. I uke 23 var 19 fullvaksinerte erklært død av/med korona, altså 5 i tillegg til de 14. Det må betyr av 5 av 10 dødsfall var blant fullvaksinerte i ukene 22-26. Konklusjon: 50 % av de som har dødd av korona disse ukene, har vært fullvaksinert. * Dersom den som døde i uke 28 også var vaksinert, er prosenten enda høyrere. . *Hvor mange av de resterende som hadde fått første dose, finner jeg heller ikke i rapportene. Dersom du skulle ha andre opplysninger er det fint om du tar kontakt, for dette høres ut som det er en feil i rapportene. NYE REGISTRERTE BIVIRKNINGER Meldte tilfeller i Norge per 13. juli 2021. Disse bivirkningene er nå tatt med i pakningsvedlegget da så mange bli rammet. Spesielt unge menn. (Ingen nye opplysninger her så jeg tar med det samme som fra forrige uke da jeg synes dette er noe alle bør vite. Spesielt unge menn og foreldrene til disse. 63 tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen): ​​

 • 49 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

 • 10 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

 • 3 etter vaksinering med Vaxzevria (AstraZeneca)

 • 1 etter vaksinering med både Vaxzevria og Comirnaty ​

18 tilfeller av myokarditt (betennelse i hjertemuskelen):

 • 13 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

 • 5 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)